FANDOM


ขั้นตอนในการสร้างเพจ Edit

1. http://www.facebook.com/pages/create.php เข้าตามลิ้งค์นี้

2. เลือกชนิดของเพจ [ถ้าเป็นอนิเพจโดยมากจะใช้ "Fictional Character"]

2011-07-18 211652

เมื่อเข้าลิ้งไปจะเอจหน้าจอแบบนี้ ให้เลือก ชนิด ของเพจตามใจ

3. ใช่ชื่อเพจ ติ๊กตรง I agree แล้วกด Get Started

2011-07-18 211852

พิมชื่อเพจเข้าไป แล้วติ๊กตรง I Agree และกด Get Started


By โอริฮาระ อิซายะ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.