FANDOM


อนิเพจตัวละครแฟนเมด (Fanmade Character AniPage) เป็นประเภทของอนิเพจที่เป็นตัวละครสร้างขึ้นเอง โดยมีการอิงเนื้อเรื่องและการออกแบบจากตัวละครหลักและสภาพการณ์ของเรื่อง อนิเพจตัวละครแฟนเมดที่สร้างขึ้นมาเองเพียวๆที่หาได้ยากมาก แต่ ตัวละครแฟนเมดแบบสร้างมาเป็นลูกหลังจากการแต่งงานจะหาไม่ยากมาก

ลักษณะที่พบได้บ่อยของอนิเพจตัวละครแฟนเมด Edit