FANDOM


เกรียน World Editor เป็นท่าไม้ตายที่ถูกนำมาใช้ในอีเวนต์สงคราม Battle Royale โดยเพจ โอริฮาระ อิซายะ ผู้นำของ สหพันธ์ฮาเร็มแห่งบร๊ะเจ้า(ชื่อที่ใช้ในอีเวนต์) โดยมีความสามารถที่จะปรับค่าต่างๆของผู้เล่น,สถานที่,สถานะ,ความสามารถ ฯลฯ ได้ตามที่ต้องการ แล้วแต่จินตนาการของผู้ใช้
WED

การใช้World Editorครั้งสุดท้ายในอีเวนต์Battle Royale

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.