FANDOM


กลุ่มเก่าแก่ สมาชิกเกือบ 200 คน จำนวนกระทู้มากถึง 20,000 กระทู้ เมื่อช่วงแรกเคยเป็นสหพันธ์ แต่ สหพันธ์ได้ย้ายไปสร้างกลุ่มใหม่ขึ้น

2011-07-24 120353

Anime Admin Page

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.